ภาคตะวันออก

Eastern

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ 5 โรงพยาบาลภาคตะวันออก
โรงพยาบาลตราด จ.ตราด
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี
โรงพยาบาลนิคมพัฒนา จ.ระยอง
โรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา
ติดตามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ kaokonlakao @kaokonlakao